سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

جعفر عبادی –

چکیده:

در دهه های اخیر موضوع دموکراسی بیش از هر زمان دیگری مطرح شده و اهمیت بسزایی پیدا کرده است. در حال حاضر، چگونگی تمرکز و جمع شدن ثروت در جامعه (توزیع درآمد) و روند دموکراسی از جهات بسیاری حائز اهمیت است. از اینرو هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه ی بین دموکراسی و توزیع درآمد (ضریب چینی) در منتخبی از کشورهای دنیا (شامل ۱۴۲ کشور) برای دوره زمانی ۲۰۱۰-۱۹۹۹ با استفاده از روش پانل دیتا است. در این پژوهش ابتدا با استفاده آزمون علیت گرنجری به بررسی رابطه ی علیت بین توزیع درآمد و دموکراسی بررسی می شد و پس از تعیین جهت رابطه با استفاده از رویکرد پانل دیتا به بررسی رابطه بین دموکراسی و توزیع درآمد پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که دموکراسی علیت گرنجری توزیع درآمد است اما برای ع کس این رابطه شواهدی یافت نشده است. نتایج همچنین نشان می دهد که بین دموکراسی و توزیع درآمد رابطه مثبت وجود دارد. به این معنا که افزازیش شاخص دمکراسی وضع توزیع درآمد را بهبود می بخشد.