سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هومن توکلیان – کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین ایران
بیت الله اکبری مقدم – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین ایران

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق بررسی رابطه بین دانش و خلاقیت درپروژه های بازاریابی سطح بینالمللی درشرکت های بین المللی شهرک صنعتی قزوین است تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گرداوری اطلاعات پیمایشی است جامعه اماری ت حقیق کارکنان اداری سه شرکت بین المللی سندن نسله و گروه صنعتی ارتا که تعداد آنها ۳۲۰ نفر می باشد ازجامعه موردنظر نمونه گیری بعمل امد برای نمونه گیری ازروش نمونه گیری تصادفی دردسترس استفاده گردید حجم نمونه بااستفاده ازجدول مورگان بدست آ»د و تعداد ۱۷۵ نفر ازکارکنان به عنوان نمونه اماری درنظر گرفته شدند برای جمع اوری اطلاعات ازپرسشنامه استفاده گردیدداده های جمع اوری شده ازپرسشنامه ها بااستفاده ازتکنیک معادلات ساختاری موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت برای تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزار آموس استفاده گردید نتایج حاصل ازبررسی فرضیات تحقیق نشان داد که بین دانش و خلاقیت درپروژه های بازاریابی سطح بین المللی رابطه وجود دارد برای تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزار های SPSS21 و Amos23 استفاده گردید