سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

نسرین بهرامی – دانشجوی کارشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور واحد سردشت
یوسف بهرامی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور استان گیلا

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین خود تنظیمی یادگیری و سازگاری (عاطفی، اجتماعی، آموزشی) در کاربران و غیر کاربران اینترنت در دانشجویان دانشگاه پیام نور سردشت می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه ۹۱ مشغول به تحصیل بوده اند، ۱۰۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی – دانشجویانی که در سال تحصیلی ۹۰ نسبی از بین دانشجویان دختر و پسر انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خود تنظیمی یادگیری پتنریچ دی گروت و پرسشنامه سازگاری بل استفادهشده است. برای تحلیل داده ها از آمارتوصیفی و آمار استنباطی(همبستگی پیرسون و (t‐test و تفاوت میانگین ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داده است که بین خود تنظیمی یادگیری و سازگاری در کاربران و غیر کاربران اینترنت دانشجویان دانشگاه پیام نور سردشت رابطه منفی معناداری وجود دارد، همچنین بین خود تنظیمی یادگیری و سازگاری درکاربران و غیر کاربران اینترنت دانشجویان دانشگاه پیام نور سردشت تفاوت معناداری وجود دارد.