سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرزاد جلیلیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
شهره امدادی – عضوهیئت علمی گروه بهداشتی عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
زهرا جعفی جهرمی – کارشناس بهداشت عمومی

چکیده:

دیابت شایع ترین بیماری متابولیک در انسان است و عوارض مزمن متعددی نظیر اختلالات بینایی کلیوی، عروقی و عصبی دارد که همگی کیفیت زندگی بیمار را تحت تاثیر می گذارد دراین راستا خودکارآمدی به عنوان یک عامل بسیار مهم شناخته شده است که تا چه اندازه بیمار می تواند مسائل مربوط به کنترل بیماری خود را شخصا انجام دهد لذا با توجه به اهمیت موضوع و نقش بسزایی خودکارآمدی برکیفیت زندگی بیماران در این پژوهش به بررسی ارتباط بین خودکارآمدی و کیفیت زندگی بیماران زن دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت شهر همدان در سال ۸۷ پرداخته شده است این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی Cross sectional م یباشد که برروی ۱۸۷ نفر از بیماران زن دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت شهر همدان انجام گرفت نمونه گیری بصورت نمونه گیری تصادفی انجام گرفت و برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه کیفیت زندگیخلاصه شده WHO و پرسشنامه خودکارآمدی درک شده بیماران دیابتی درخصوص کنترل بیماری استفاده شد.