سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمید مرتضوی – فوق لیسانس تحقیقات آموزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه مهرابی فر – دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در راستای بررسی رابطه بین خودباوری و اضطراب با خلاقیت معلمان مدارس مقطع متوسطه شهر کرمان در سال تحصیلی ۸۹ ۸۸ و ارائه یک مدل، به بررسی میزان خودباوری و اضطراب معلمان و تعیین رابطه آنها با خلاقیت معلمان و در نهایت ارائه یک مدل مورد تحقیق قرار گرفت. تحقیق حاضرتوصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس مقطع متوسطه شهر کرمان به تعداد ۲۰۱۳ می باشند که در۸۸ به تدریس مشغول هستند. حجم نمونه شامل ۲۳۶ نفر می باشد که از طریق نمونه گیری طبقه ای- تصادفی انتخاب شده اند. برای گرد ۸- سال ۹آوری داده از سه پرسشنامه خود باوری اسمیت و پرسشنامه پنتریج و دی گروت، پرسشنامه اضطراب کتل و پرسشنامه خلاقیت رندسیپ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و از جداول توزیع فراوانی، آمارهای توصیفی (میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی) و آمارهای استنباطی مثل پیرسون، تحلیل رگرسیون ساده و تحلیل مسیر استفاده گردید. یافته های حاکی از آن است که بین خود باوری وکارآمدی شخصی با خلاقیت رابطه معنادار و مثبتی دارند و بین عزت نفس با خلاقیت رابطه معنادار وجود ندارد. بین اضطراب و مؤلفه های آن (اضطراب آشکار و پنهان) با خلاقیت با استفاده از ضریب اتا رابطه وجود دارد. مشاهده شد که افراد دارای اضطراب پایین تا حد متوسط با خلاقیت رابطه معنا دار ومثبت و افراد دارای اضطراب بالا با خلاقیت رابطه نسبی و عکس دارند.