سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رستم پوررشیدی – استادیار. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
علیرضا عرب پور – استادیار. عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان،
علی اکبر غفرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین خواص غیر ذاتی محصول غذایی سنتی (قاووت کرمان) با وفاداری مصرف کننده در شهر مشهد انجام گرفته است. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشدو از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش تحقیقات میدانی به جمع آوری داده ها پرداخته است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه خریداران و مصرف کنندگان قاووت کرمان در شهرمشهد می باشند که به واسطه زیاد بودن حجم جامعه، بیشتر از فروشگاه های مرکز شهر، اطراف راه آهن، ترمینال و فرودگاه استفاده شده و جمعا ۳۰ فروشگاه می باشد. از این تعداد و با استفاده از روش نمونه گیریتصادفی ساده تعداد ۳۸۴ نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است. برای بررسی رابطه بین بین خواص غیر ذاتی محصول غذایی سنتی (قاووت کرمان) باوفاداری مصرف کننده از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که بین خواص غیر ذاتی محصول غذایی سنتی (قاووت کرمان) با وفاداری مصرف کننده رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.