سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پیمان اسفندیارپور – هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
ارسلان شکرچیان – هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

خاک و جنگل یکی از مهمترین منابع طبیعی در کشور است. با توجه به اینکه کشور ایران از لحاظ جغرافیایی درمنطقه خشک کره زمین قرار گرفته و قسمت اعظم جنگلها و مراتع رو به تخریب میباشند بنابراین جهت حفظ و استفادهپایدار از این منبع طبیعی باید هرگونه استفاده از ان بر اساس اصول صحیح و علمی باشد. یکی از بدیهی ترین مطالعات در این ارتباط شناخت خاک مناطق مذکور میباشد. هدف از این تحقیق بررسی رابطهخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر وضعیت درختان جنگل در منطقه گوغر بافت میباشد. برای این منظور یک منطقه جنگل در منطقه جنوبی گوغر به مساحت تقریبی ۰۶۶۶ هکتار انتخاب شده است. منطقه انتخابی دارای ارتفاع ۰۰۶۶ تا۰۰۶۶ متر از سطح دریا می باشد. منطقه مورد مطالعه شبکه بندی و ۰۶ پلات مطالعاتی بوجود آمده. در هر پلات اقدام بهحفر پروفیل جهت شناسایی و نمونه برداری خاک انجام شده است. مطالعات خاک شامل عمق خاک، بافت، آهک، PH ، EC ، CEC ،کربن الی، SP ،نسبت C/N و مقادیر K ، P ، Nدر نمونه هایخاک اندازه گیری شد.در هر پلات مطالعات جنگلی شامل مطالعه کمی و کیفی پوشش جنگلی و مطالعه پوشش گیاهی زیر اشکوب صورت گرفت. داده های بدست آمده مورد تجزیه و و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش ارتفاعخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با تغییرات معنی داری تغییرکرد. همچنین با افزایش ارتفاع نوع پوشش گیاهی تغییر یافت. تجزیه های آماری ارتباط بین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک نوع گونه های گیاهی را نشان داد.بنابراین تحقیق ازاین رو می توان با توجه به ارتفاع و خصوصیات خاک نوع پوشش در منطقه را تخمین زد