سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن یوسفی – دانشجوی کارشناس ارشد آبخیزداری
ربابه پورشرعیاتی – کارشناس ارشد آبخیزداری
علی طالبی – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

کشور ایران به دلیل قرارگرفتن دراقلیم خشک و نیمه خشک با کمبود باران و خشکسالیهای زیادی روبرو شده است به منظور مدیریت مناسب منابع آب محصولات کشاورزی و پایین آوردن خسارات بلایای طبیعی زمان وقوع و مدت خشکسالی با شاخصهای مناسب تعیین شود شاخصهای مختلفی برای تعیین خشکسالی با استفاده از پارامترهای مختلف درجهان ارایه شدها ست که هرکدام دراقلیم های متفاوت جواب مناسب تری ارایه داده اند دراین مقاله بران شدیم که شاخص GRI که یک شاخص خشکسالی آبهای زیرزمینی است با شاخص SPI که از میزان بارندگی استفاده کرده و میزان خشکسالی را تعیین می کند مقایسه شود و مناسب ترین SPI44 3،،،۱،۱۲،۲۴ ماهه درمنطقه مورد مطالعه تعیین شدنتایج دراین مطمالعه نشان داد که SPI چهل و هشت ماهه با شاخص gRI تطابق بیشتری داشته ودرتعیین خشکسالی درهرسه چاه مورد مطالعه جواب مناسبتری ارایه شده است.