سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد جاویدنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی، سمت دبیر آموزش و پرورش

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی با جرأت ورزی و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان پایه ششم به روش همبستگی انجام رسیده است. به منظور دست یابی به هدف فوق تعداد ۳۲۲ نفر از دانش آموزان پایه با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیمینگ، باوم، گیسریل (۱۹۸۲)، پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل و ریچی (۱۹۷۵) و برای سنجش پیشرفت تحصیلی از میانگین نمرات سه درس علوم تجربی، ریاضی و فارس دانش آموزان پاییه ششم استفاده شد. در این پژوهش پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی با استفاده از آلفای کرونباخ ۰/۷۶ به دست آمد. روایی آن از طریق تحلیل مؤلفه های اصلی بررسی شد. پایایی پرسشنامه جرأت ورزی با استفاده از آلفای کرونباخ ۰/۶۵ به دست آمد. روایی آن از طریق تحلیل مؤلفه های اصلی بررسی شد. از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، بین جرأت ورزی دانش آموزان با حمایت اجتماعی و مؤلفه های حمایت اجتماعی ادراک شده از طرف خانواده، حمایت اجتماعی ادراک شده از طرف دوستان، حمایت اجتماعی ادراک شده از طرف همسایگان، حمایت اجتماعی ادراک شده به طور کلی و عقیده راجع به حمایت اجتماعی رابطه معناداری مشاهده شد. همچنین بین حمایت اجتماعی با پیشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی درس فارسی، علوم و ریاضی دانش آموزان رابطه معناداری وجود داشت. بر اساس یافته های دیگر پژوهش، بین جرأت ورزی با پیشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی درس فارسی، علوم و ریاضی دانش آموزان رابطه معناداری وجود داشت.