سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی معاضد – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمرا
عبدالرحیم هوشمند – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمر
مهدی جوزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
فرامرز جودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین حجم جریان و بار املاح موجود در زهاب و ارائه راهکارهای مدیریتی برای کنترل میزان املاح خارج شده و امکان استفاده مجدد از زهابهای تولید شده از از اراضی کشت و صنعت امیرکبیر واقع در جنوب اهواز تهیه وارائه گردیده است. محدوده زمانی نمونه برداری سال آبی۸۵-۸۶می باشد. پارامترهای مورد بررسی شامل بار نمک، فسفات BODو نیترات میباشد. نمونه برداریها شامل: حجم جریان، نیترات، فسفاتBOD و ECمی باشد. برای بدست آوردن بار املاح به ترتیب غلظت پارامترهای اندازه گیری شده در حجم ماهیانه زهاب، ضرب گردید. با توجه به بررسی انجام شده یک رابطه خطیبین حجم جریان و بار املاح خارج شده برقرار گردید. ضریب تبیینR2 برای روابط بین بار نمک BODنیترات و فسفات باحجم ماهیانه زهاب خارج شده به ترتیب برابر ۰/۹۳ ، ۰/۸۱ ، ۰/۲۹ ، ۰/۰۵ بدست امد