سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

زهرا نیکخواه – کارشناس ارشد جامعه شناسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
امیر محمودی – کارشناس ارشد جامعه شناسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد و دانش

چکیده:

امروزه وندالیسم پدیده ای ملموس و درعین حال واقعیتی تلخ و گریزناپذیر است که بعنوان یکی از نمودهای زندگی اجتماعی درجامعه مدرن و ماشینی حضور دارند وندالیسم از نظر جامعه شناختی به مفهوم داشتن نوعی روحیه بیمارگونه بکاررفته است که بیان کننده تخریب اموال و تاسیسات عمومی است تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین جامعه پذیری و گرایش به وندالیسم دبین دانش آموزان دبیرستانی شهریاسوج می پردازد دراین بررسی از دیدگاه های جامعه شناختی نظیر نظریه انومی و ساختارخانواده جامعه پذیری کنترل اجتماعی یادگیری اجتماعی و همنشینی افتراقی ساترلند و نظریه وندالیسم کلارک جهت تبیین فرضیات تحقیق استفاده شده است روش تحقیق پیمایشی و شیوه گردآوری داده ها استفاده از پرسشنامه همراه بامصاحبه بوده ست جامعه آماری کلیه دانش آموزان دبیرستانی شهریاسوج می باشد که با استفاده ازجدول لین و روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله تعداد۴۰۰نفر انتخاب شدند.