سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صدیقه خورشید – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
مریم بوربورجعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی

چکیده:

تبلیغات یکی از ابزارهای مهم ارتباطی درکسب و کار است موفقیت و عدم موفقیت بسیایر از سازمان ها و شرکت ها درگرو فعالیت های تبلیغاتی است بسیاری از سازمان ها بدون درنظر گرفتن نتایج حاصل از تبلیغات سه سال گذشته بودجه بیشتری برای تبلیغات سال بعد خودتصویب و هزینه میکنند بنابراین پرداختن به موضوع اثربخشی تبلیغات یک مساله وبحث کلیدی است یک موضوع مهم و تاثیر گذار برروی اثربخشی تبلیغات توجه به جاذبه های تبلیغاتی درطراحی آگهی های تبلیغاتی است این مقاله با ارایه چارچوب مفهومی به بررسی رابطه جاذبه های تبلیغاتی و اثربخشی تبلیغات می پردازد پژوهش ازنوع توصیفی – همبستگی بوده و داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه و توزیع ان بین ۳۹۰ نفر از دانشجویان دانشگاه سمنان درسال تحصیلی ۹۰-۹۱ و همچنین پخش دو تیزر تبلیغاتی شامپو برای پاسخ دهندگان گردآوری شده است علاوه برسوالاتی که اثربخشی و دو جاذبه تبلیغاتی را بررسی می نمود از پاسخ دهندگان درپرسشنامه خواسته شد که قبل و بعد از مشاهده تیزر تبلیغاتی یکی از این دو برند را انتخاب نمایند