سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رقیه ایرانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اب
کیوان حیدرنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ار

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی A و B و میزان رضایت زناشویی بود. در این مطالعه از پرسشنامه ساختاردار فریدمن و روزمن و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بهره گرفته شد. نمونه این پژوهش شامل ۶۰ زوج ( ۱۲۰ نفر) بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر انتخاب شدند. یافته های این پژوهش نشان داد که رضایت زناشویی با تیپ شخصیتی A همبستگی منفی و با تیپ شخصیت B همبستگی مثبت دارد. همچنین بین رضایت زناشویی با جنسیت ، مدت ازدواج و وضعیت اقتصادی رابطه معناداری وجود ندارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد میشود که در رضایت زناشویی، به تیپ های شخصیتی توجه بیشتری معطوف شود.