سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا شکیبایی – دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین مهرابی بشرآبادی – دانشیار اقتصاددانشگاه شهید باهنر
عبدالمجید جلایی اسفندآبادی – دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

با توجه به ضرورت تسعه یکپارچه ناحیه ای وابستگی سکونت گاه های انسانی درسطوح نواحی اساس کار درهر برنامه ریزی محسوب می شود توزیع مطلوب جمعیت و توزیع روند توسعه اجتماعی اقتصادی هدف نهایی تحلیل سیستمهای ناحیه ای است بنابراین کاهش محرومیت و نابرابری به دلیل داشتن تبعات اقتصادی و سیاسی امری مهم ودرخور توجه به شمار می رود که برای دستیابی به این مهم باید به شنخت و رتبه بندی مناطق بپردازیم و سطوح توسعه یافتگی مناطق را مشخص کنیم تا سیاست گذاران و مسئولان امر برنامه ریزی با شناخت مناطق درصد کاهش عدم تعادلهای موجود مناطق برآیندیکی از اثار عدم تعادل در توسعه یافتگی مناطق تحرکات ناموزون جمعیت و عدم تناسب جمعیتی مناطق می باشد مانندمهاجرت از شهرستانهای کم تر توسعه یافته به شهرستانهای بیشتر توسعه یافته و عدم تناسب جمعیتی شهرستانها با توجه به وسعت شهرستانهای موجود این مقاله برآن است که با استفاده از روش منطق فازی به رتبه بندی و درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان کرمان پرداخته و سپس رابطه آن بین توسعه یافتگی و خالص مهاجرت تعیین می شود تعیین وابستگی با استفاده از ضریب همبستگی ساده صورت میگیرد