سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد حسنی – استادیار دانشگاه ارومیه ،
الهام رحمانپور – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
مریم سامری – دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی و پاسخگویی دبیران مدارس متوسطه دخترانه ناحیه یک ارومیه میباشد. ۸۹ می باشد که از بین آنها – جامعه آماری این مطالعه ، کلیه دبیران مدارس متوسطه دخترانه ناحیه یک در سال تحصیلی ۹۰ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ، تعداد ۱۷۵ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. روش تحقیق ، توصیفی از نوع همبستگی است و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های توانمندسازی شورت و رینهارت( ۱۹۹۲ ) و پرسشنامه پاسخگویی ۰/ کیم و لی ( ۲۰۰۷ ) استفاده شده است. پایایی این دو پرسشنامه که از طریق الفای کرونباخ محاسبه شده است، به ترتیب ۹۰ ۰ می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل( آزمونهای ضریب همبستگی و / و ۷۹ رگرسیون چند متغیره) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین توانمند سازی معلمان و پاسخگویی آنان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین میزان پاسخگویی معلمان به توانمندسازی آنان وابسته است.