سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حسنی – استاد یار دانشگاه ارومیه، دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه بورگرن فرانس
ابراهیم جدی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارو
اسماعیل سربخش راد – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارو

چکیده:

هدف پژوهش حاضربررسی رابطه بین توانمندسازی و رفتار تابعیت سازمانی دبیران ناحیه یک شهر تبریز می باشد. رفتار تابعیت سازمانی نقش مهمی در موفقیت و اثر بخشی سازمانی دارد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران مرد و زن ناحیه یک شهر تبریز بوده که از میان آنان ۲۵۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد . برای ( گردآوری اطلاعات از پرسشنامه توانمندسازی اعضای مدرسه شورت و رینهارت( ۱۹۹۲ ) و رفتار تابعیت سازمانی هوی و دی پاولا ( ۲۰۰۴) استفاده شده است. ضرایب پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب : ۰/۹۰ ، ۰/۸۱ می باشد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک های آمار توصیفی، مانند میانگین، انحراف استاندارد و آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون چند گانه با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد که بین توانمند سازی دبیران و مولفه های آن با رفتار تابعیت سازمانی دبیران با اطمینان ۹۹ /.رابطه معناداری وجود دارد. درتبیین این نتایج می توان گفت که هر چه میزان توانمندی دبیران بیشتر باشد رفتار تابعیت سازمانی آنها بیشترخواهد شد ودر نتیجه اثربخشی سازمانی نیز افزایش می یابد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهدکه از میان شش مولفه توانمندسازی دبیران، مولفه های رشدحرفه ای، تاثیر ، خود کارآمدی، تصمیم گیری در پیش بینی رفتار تابعیت سازمانی معنادار هستند .