سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن احمدی – دانشجویی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
رضا محمودی – دانشجویی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
فریبرز عرفانی – دانشجویی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

تغییرات و چالش های مداوم در محیط آموزش و پرورش به تقاضاهای بیشتر از معلمان، کارکنان و مدیران منجر شده است و سازمانها را وادار می سازد تا برای سازگاری با محیط به ساز و کارهای مدیریتی مختلفی روی بیاورند. توانمندسازی یکی از این سازو کارهاست و نقش کلیدی در حیات سازمانهای نوین در عصر دانش دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی انجام شده است. جامعه آماری معلمان شهرستان اسلامشهر می باشد که تعداد آنها ۹۰۰ نفر است. نمونه مورد بررسی ۱۹۰ نفر از معلمان می باشد که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزاز تحقیق، پرسش نامه خانم اسپریتزر جهت اندازه گیری توانمندسازی روانشناختی و پرسش نامه آلن و مایر می باشد که ابزاری استاندارد جهت اندازه گیری تعهد سازمانی است که ضریب پایایی کل پرسشنامه (آلفای کرونباخ) مجموعه آیتمهای پرسشنامه توانمندسازی برابر با ۸۲ /؛ و پرسش نامه تعهد سازمانی برابر با ۶۹ /. می باشد که درصد ها حاکی از پایایی بالا است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه های توانمندسازی، فقط مولفه احساس داشتن اعتماد به دیگران (۰/۲۲۷=B) پیش بین کننده مناسبی برای تعهد سازمانی می باشد. و دیگر مولفه ها نتوانستند که تعهد سازمانی را پیش بینی کنند.