سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه اسلامیه – کارشناس ارشد مدیریت آموزش
اصغر شریفی – استادیار و مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه تمایل به کارآفرین و میزان گرایش به مهارت آموزش (آموزش های فنی و حرفه ای) انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال آخر دبیرستان ها و هنرستان کار و دانش شهر گرمسار می باشد که تعداد آنها ۹۰۸ نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول «مورگان» ۲۷۰ نفر تعیین و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی بر مبنای ابعاد پنجگانه نیاز به توفیق، ریسک پذیری، خلاقیت، کنترل درونی و نیاز به استقلال و پرسشنامه مهارت آموزی در ابعاد چهارگانه فنی، نگرشی، ارتباطی و شناختی در طیف پنج درجه ای لیکرت بوده است. روایی هر دو پرسشنامه از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و پایانی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونه ای ۳۰ نفره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر ۰/۸۴ و ۰/۸۰ بدست آمده است. داده های گرد آوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از ازمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین تمایل به کارآ،رینی و میزان گرایش مهارت آموزی ( آموزشهای فنی و حرفه ای) رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و این رابطه ناشی از شانس و یا تصادفی نیست.