سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید احمدی نیا – کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه
محسن جوادی فر – کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه
فاطمه لوادار – کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه

چکیده:

این تحقیق به بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام تشکیل دهنده صورت جریان وجه نقد و تغییرات سودتقسیمی هرسهم شرکت می پردازد جامعه آماری این تحقیق را شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران تشکیل میدهد که از بین آنها تعداد ۱۷۶ شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره شش ساله تحقیق ۱۳۸۱ -۱۳۸۷ درموردآنها دردسترس بود انتخاب گردید نتایج نشان میدهد که بین تغییرات جریانهای نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی هرسهم ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد همچنین بین تغییرات بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی مالیات بردرآمد و جریانهای نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری با تغییرات سود تقسیمی هرسهم ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد هرچند که این ارتباط از نظر آماری ضعیف می باشد درنهایت نتایج نشان میدهد که بین تغییرات جریانهای نقدی ناشی از فعالیت های تامین مالی و تغییرات سودتقسیمی هرسهم ارتباط معنادار وجود ندارد.