سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل قرنجیک – کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدس دانشگاه آزاد مرکز گمیشان
جعفر ایری – کارشناس ارشد مدیریت دولتی و کارشناس بانک رفاه

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین تعهد سازمانی با تمایل کارکنان به تسهیم دانش سازمانی انجام شده است.مطالعه موردی این تحقیق واحدهای دانشگاه آزاد استان گلستان انجام شده است.پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد و بدین منظور ۱۵۰ نفر(مرد= ۱۰۵ ، زن= ۴۵ )از بین کارکنان و اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد استان گلستان با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند.آزمودنی ها جهت اندازه گیری تعهد سازمانی و تمایل به تسهیم دانش به پرسشنامه تعهد سازمانی(آلن و میر) و تمایل به تسهیم دانش (لین) پاسخ دادند.داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که تعهد سازمانی رابطه مثبتی با تمایل به تسهیم دانش سازمانی دارد و همچنین از بین ابعاد تعهد سازمانی،تعهد عاطفی و هنجاری رابطه مثبتی با تمایل به تسهیم دانش دارد اما تعهد مستمر هیچ رابطه ای با تمایل به تسهیم دانش ندارد.