سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

امیرحسین امیرخانی – استادیار دانشگاه پیام نورتهران
مرضیه اتلیخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تحول

چکیده:

تعهدسازمانی درمدیریت و ادبیات علوم رفتاری عامل مهمی درروابط بین افراد و سازمان ها می باشد دراین مقاله به ابعاد تعهدسازمانی ازدیدگاه آلن و مایرپرداخته شده است متغیر مستقل اصلی مشارکت کارکنان درتصمیم گیری است که دررابطه با ابعاد سه گانه تعهد از دیدگاه آلن و مایر و همچنین تعهد نسبت به ارباب رجوع مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان حفاظت محیط زیست استان همدان و شهرستانهای تابعه است و با استفاده ازروش پیمایشی و ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز درارتباط با متغیرهای پژوهش بدست آمده است به منظور تجزیه و تحلیل داده های خام با استفاده ازنرم افزار اماری sPSS و امارهای مختلف مانند آزمون t – تحلیل واریانس و رگرسیون دو متغیره به ازمون فرضیه های پژوهش پرداخته شده است مهمترین فرضیه پژوهش درزمینه رابطه بین مشارکت و تعهدسازمانی میب اشد فرضیه های فرعی دیگری نیز دراین پژوهش بررسی شده است. نتایج بدست آمده ازاین پژوهش حاکی ازآن دارد که مشارکت از میان ابعاد مختلف تعهد که مورد بررسی قرارگرفته است با ابعاد عاطفی و تکلیفی رابطه مثبت و مستقیمی دارد.