سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدمهدی موسوی داودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
کیارش فرتاش – دانشجوی دکتر یمدیریت تکنولوژی

چکیده:

هدف ازانجام این پژوهش بررسی رابطه بین تسهیم و بکارگیری دانش اعتماد و تنبلی اجتماعی دربین کارکنان بانک ملت استان مازندران می باشد جامعه آماری این پژوهش را تمامی ۱۱۰۰ نفرکارکنان شاغل در این بانک تشکیل میدهد که برطبق جدول کرجسی و مورگان ۱۹۷۰ حداقل حجم نمونه برای انجام این پژوهش ۲۸۵ نفر می باشد رو شنمونه گیری پژوهش حاضر بصورت تصادفی سیستماتیک است و از۴۰۰ پرسشنامه ای که دربین کارکنان پخش شد ۲۹۶ پرسشنامه قابل استفاده بود و بقیه پرسشنمه ها کنار گذاشته شد. یافته های پژوهش نشان میدهد بین تسهیم و بکارگیری دانش و اعتماد بین کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد علاوه براین چنین مشاهده شد که تنبلی اجتماعی رابطه منفی و معناداری را با تسهیم و بکارگیری دانش و اعتماد بین کارکنان دارد.