سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پویا هادوی –
حسین اسمعیلی رنجبر –
مجید حسنی –

چکیده:

هدف ازاین پژوهش بررسی رابطه بین بیانیه ماموریت سازمان و موفقیت سازمانی دردستگاه های اجرایی شهرستان رفسنجان می باشد این پژوهش با استفاده ازمطالعات مقطعی وروش همبستگی درجامعه آماری ۵۸ مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان رفسنجان انجام گردیده است برای جمع آوری اطلاعات بیانیه های ماموریت دستگاه های اجرایی مستقردرشهرستان رفسنجان جمع آوری شده است و همچنین ازیک پرسشنامه استفاده گردیده است برای تعیین روایی پرسشنامه ازنظرات ۵نفر ازاساتید گروه مدیریت بهرگرفته و اعتبار آن نیز ازطریق بازآزمایی به دست آمده است درنهایت اطلاعات جمع آوری شده با استفاده ازنرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیدنتایج نشان میدهد که بین بیانیه ماموریت سازمان و موفقیت سازمانی فرهنگس ازمانی استراتژی سازمانی ساختارسازمانی ویژگیهای مسئولان اجرایی تواناییهای سازمان و نگرش سیستمی رابطه معناداری وجود ندارد.