سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدرضا دلوی – استادیار و عضو هیائت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مژگان کدخدایی الیادرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین متریک بازاریابی از منظر نوآوری و میزان تحقق هدف مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس مدل گارتنر در بانک سپه شهر اصفهان میباشد. چارچوب نظری این پژوهش بر اساس مدل گارتنر ارائهشده و در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه ۶۱ سوالی به بررسی یک نمونه ۱۶۰ تایی از مدیران و معاونین بانک سپه پرداخته شده است. ایده اصلی این مقاله بر آن است که آیا بین متریک بازاریابی از منظر نوآوری و میزان تحقق هدفمدیریت ارتباط با مشتری ارتباط وجود دارد؟ روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی از شاخه میدانی است. با استفاده از نرم افزار لیزرل وSPSSمدل مذکور مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که رابطه مثبت و مستقیمی بین متریک بازاریابی از منظر نوآوری و میزان تحقق هدف مدیریت ارتباط با مشتری وجود دارد. بر اساس یافتههای تحقیق میان اجزای متریک نوآوری (خدمات جدید ،راهاندازی خدمات جدید، رضایت از خدمات جدید و درآمد حاصله) و مدیریت ارتباط با مشتری رابطهای وجود دارد. اما بین متریک درآمد حاصل از خدمات و مدیریت ارتباط با مشتری رابطهای وجود ندارد