سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

چیمن مصطفی نژاد –
محمد حسنی –
ابوالفضل قاسم زاده –

چکیده:

پژوهش حاضربه بررسی تاثیر رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با میزان رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه می پردازد روش تحقیق دراین مطالعه ازنوع توصیفی پیمایشی بوده است جامعه آماری دراین مطالعه شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه می باشد که با استفاده ازفرمول کوکران و سپس بصورت کاملا تصادفی نمونه به تعداد۱۸۸ نفر را انتخاب و ازپرسشنامه سنجش رضایت شغلی برایفیلد و روتس و برای ارزیابی میزان استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است تجزیه و تحلیل نتایج حاصل ازپژوهش با استفاده از نرم افزارهای اماری sPSS که از تحلیل واریانس چندمتغیر تحلیل رگرسیون خطی ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیدها ست نتایج یافته ها نشان میدهد که بین یمزان استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات و رضایت شغلی رابطه معنی دار وجود دارد و همچنین از روی میزان استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات رضایت شغلی اساتید را میتوان پیش بینی کرد