سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر یلفانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان،ایران

چکیده:

این تحقیق درصدد آن است که میزان تعدیل نسبی یامطلق بندهای شرط گزارشات حسابرسی درسال بعد که سبب بهبود وضعیت مالی شرکت ها می باشد را تعیین کند دراین تحقیق از دو روش قیاسی و استقرایی استفاده شده است درروش قیاسی از مبانی نظری و استانداردهای مربوطه استفاده شده است ومطالعات کتابخانه ای از منابع موجود انجام شده است درروش استقرایی نیز گزارشهای حسابرسی مشروط سال ۸۷و۸۸ شرکت ها بررسی و باهم مقایسه شده است روش آماری مورد استفاده دراین تحقیق آزمون مجذور کای X2 می باشد بندهای شرط جز درمورد بندهای موجودی کالا و دارایی ثابت درسال بعد تعدیل و برطرف شده است لذا درمجموع فرضیه تحقیق تایید می شود