سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور حقیقتیان – دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده:

شهر نشینی در جهان معاصر و از جمله در کشور ایران به شیوه غالب زندگی تبدیل شده است و از جهات گوناگون بر زندگی شمار زیادی از افراد تاثیرگذار است. زندگی در فضاهای شلوغ و پرتراکم، همراه با آلودگی های هوایی و صوتی می تواند اثرات منفی بر افکار، احساسات و رفتار ساکنان شهر بگذارد. موضوع نحوه تاثیر پذیری انسان ها از زندگی در شهر از موضوع های دیرپای علوم اجتماعی مخصوصا جامعه شناسی می باشد. یکی از یافته های پژوهش های اخیر درباره سرمایه اجتماعی و برخی از مولفه های مانند اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، همیاری، و نوع دوستی نشان از کاهش آن ها در جامعه ایران دارد. با توجه به این که جوانان قشر وسیعی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند و آینده سازان جامعه هستند، مقاله حاضر به بررسی رابطه بین برخی عوامل اجتماعی و نوع دوستی در بین جوانان شهر اصفهان پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه جوانان ۲۹-۱۵ ساله شهر اصفهان می شود که از بین آن ها با استفاده از فرمول کوکران ۳۷۴ نفر به شیوه تصادفی اتفاقی به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. پرسشنامه از اعتبار صوری برخوردار بود و ضریب آلفای کرونباخ پایایی متغییرهای آن نیز از آستانه ۰/۷۰ بیشتر بود. نتایج نشان داد که میزان نوع دوستی در بین ساکنان شهر اصفهان در حد متوسط بود و متغییرهای دینداری، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، جنسیت، سرمایه اجتماعی و متاهل بودن با نوع دوستی رابطه معنادار داشتند.