سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پویا هادوی – مدیریت دولتی کارشناسی ارشد
علی باقرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مجید حسنی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین بافت سازمانی و تفکر استراتژیک دردستگاه های اجرایی شهرزاهدان می باشد روش مورد استفاده دراین تحقیق روش توصیفی ازنوع همبستگی می باشد جامعه آماری این تحقیق کارکنان دستگاه های اجرایی شهرزاهدان به تعداد ۲۰۹۷۱ نفر میب اشند حجم نمونه موردنظر با استفاده ازفرمول کوکران ۳۹۳ نفربراورد شده است روش نمونه گیری نیز دراین تحقیق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم جامعه است ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه محقق ساخته است با استفاده ازجدولهای فراوانی و نمودارهای ستونی توصیفی ازوضعیتهای شاخصهای دموگرافیک و فرضیات تحقیق مطلع گردیده سپس جهت بررسی فرضیات تحقیق و ارتباط انها با شاخصهای دموگرافیک ازازمونهای پیرسون همراه با نمودار پراکنش برای تعیین رابطه بین دو متغیر ازمون کای دو برای تعیین رابطه بین دو متغیر اسمی طبقه ای آزمون T همراه با نمودار جعبه ای برای مقایسه دو نمونه مستقل ازمون ANOVA تحلیل واریانس یک طرفه همراه با نمودار جعبه ای برای مقایسه چندنمونه مستقل و همچنین ازرگرسیون چندمتغیره استفاده بعمل آمده است