سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن امامی فر – دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران
جلال خادمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیر

چکیده:

تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین اقدامات منابع انسانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهرستان آمل می باشد. فرضیه اصلی تحقیق این است که بین اقدامات منابع انسانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهرستان آمل رابطه معناداری وجود دارد و بر اساس عوامل اقدامات منابع انسانی فرضیات فرعی تحقیق شکل می گیرد. در این تحقیق جامعه آماری کلیه مدیران و کارکنان اداره مخابرات شهرستان آمل که تعدادشان ۲۰۰ نفر می باشد با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه این تحقیق ۱۳۲ نفر بدست آمد. و بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده بین افراد نمونه توزیع شد، روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که از دو پرسشنامه اقدامات منابع انسانی و رفتار شهروندی سازمانی برای جمع آوری داده ها استفاده می شود که از روایی محتوایی برخوردار بوده و چون ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه اقدامات منابع انسانی ۰/۸۸۰ و برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ۰/۷۹۲ بدست آمد نشان داد که از پایایی لازم نیز برخوردارند. پس از جمع آوری داده ها از آزمون ناپارامتریک ضریب همبستگی آسپرمن برای آزمون فرضیات استفاده شد و نتایج تحقیق نشان داد که بین (سیستم پاداش، مدیریت عملکرد، توانمندسازی، توسعه شایستگی، حقوق و دستمزد) و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهرستان آمل رابطه معناداری وجود دارد، اما بین آموزش و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهرستان آمل رابطه معناداری وجود ندارد. نهایتاً مشخص شد که بین اقدامات منابع انسانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهرستان آمل رابطه معناداری وجود دارد و در پایان این تحقیق پیشنهاداتی در جهت بهبود بر اساس این روابط ارائه شده است.