سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا امیرحسینی – استادیار و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
سمیه محسنی بهبهانی – دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی-مالی

چکیده:

بدلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سرمایه گذاران طبق تئوری نمایندگی امکان دارد ، مدیران شرکتها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده بهینه نکنند. صاحبنظران امروزه بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکتها می دانند . حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکردهیئت مدیره شرکتها شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکردهیئت مدیره شرکت ها می باشد . برای این منظور از پرسشنامه ای جامع که حاوی معیارهای حاکمیت شرکتی است استفاده گردید.نمونه تحقیق حاضر ۸۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است که بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ فعالیت داشته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطه معنی داری بین اصول حاکمیت شرکتی و عملکرد هیئت مدیره شرکت وجود دارد . که در این میان سه متغیر میزان افشا و شفافیت اطلاعات، نقش ذینفعان و رفتار یکسان با سهامداران با عملکرد هیئت مدیره شرکتها دارای رابطه معنادار و لی دو متغیر حقوق سهامداران و مسئولیت های هیئت مدیره رابطه معنادار با عملکرد هیئت مدیره شرکت ها ندارند