سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناهید مظلوم – کارشناس ارشد روانشناسی
معصومه بیرانوند – کارشناس ارشد روانشناسی
آتنا دادگری – کارشناس ارشد پرستاری

چکیده:

پژوهش حاضربه منظور بررسی رابطه بین میل به برقراری رابطه با دیگران و هیجان خواهی درافراد معتاد و غیرمعتاد شهر تهران انجام گرفت پژوهش حاضر توصیفی ازنوع توصیفی تحلیلی است جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه افراد معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد و کارمندان ادارات دولتی شهر تهران می باشد نمونه پژوهش شامل ۱۰۰نفر مرد معتادکه بصورت نمونه گیری در دسترس و ۱۰۰ نفر مردغیرمعتاد که بصورت تصادفی انتخاب شدند دراین پژوهش ازپرسشنامه های هیجان خواهی زاکرمن و پرسشنامه میل به برقراری رابطه با دیگران استفاده شده نتایج پژوهش نشان داد همبستگی بین هیجان خواهی و میل به برقراری رابطه با دیگران درمعتادین R=0/28 و درگروه غیرمعتاد r=0/33 بود که درسطح p<0/001 معنی دار بود. همچنین بین دو گروه از نظر هیجان خواهی تفاوت معنی دار وجود داشت اما ازنظر میل به برقراری رابطه با دیگران تفاوت معنی دار نبود.