سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی زندکریمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تلفن همراه اولین فناوری است که توانسته است باسرعت بسیار زیادی در بین همه اقشار جامعه، مورداستفاده قرار گیرد. سرمایه اجتماعی چارچوبی مناسببرای درک تاثیرات مثبت استفاده از تلفن همراه به شمارمیآید. در این پژوهش استفاده از تلفن همراه مفروضبه ارتباط با حفظ و تقویت پیوندهای قوی و ضعیف وبرخورداری فرد از حمایت اجتماعی در نظر گرفته شدهاست. بدین منظور دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمانبه عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است.نتایجنشان دادند که استفاده از تلفن همراه میتواند به حفظ وتقویت پیوندهای ضعیف و قوی افراد و برخورداری آنهااز حمایت اجتماعی، بدون تاثیرات محدود کنندهمتغیرهای جنسیت، وضعیت اقتصادی، سن و تحرکجغرافیایی کمک کند.