سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهرام مامی – مدرس گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایلام.
ناهید ویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق

چکیده:

یکی از طبقه بند یهایی که از تی پهای شخصیتی شده است تیپ شخصیتی A و B یباشد که هر یک ویژگ یهای خاص خود را دارند. از طرفی استرس و عوارض جانبی ناخوشایند آن نیز م یتواند معلول عوامل متعددی باشد که این مقاله نیز با هدف بررسی رابطه بین استرس و تی پهای شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد ایوان غرب به اجرا درآمد. روش استفاده شده در این پژوهش توصیفی پیمایشی بوده و تعداد ۹۰ نفر از دانشجویان با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. در این پژوهش از پرسشنامه استرس هری و پرسشنامه تیپهای شخصیتی A و B استفاده شد و اطلاعات حاصل از جمع آوری پرسشنام هها نیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۹ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین استرس و جنسیت رابطه معنی داری وجود ندارد و همچنین هم در مورد ارتباط بین استرس در دانشجویان با تیپهای شخصیتی A و B تفاوت معناداری وجود ندارد.