سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین احمدپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادانگروه مهندسی شیمی
منصور جوهری – شرکتملی صنایع پتروشیمی شرکت پتروشیمیبندرامام

چکیده:

محیط کاری به دلایل متعدد بستر بسیار مساعدی برای روییدن بذرهای استرس است طی سالهای گذشته این موضوعه که مشاغل نیز ممکن است شرایطی به وجود آورند که سبب ایجاد فشارهای روانی برای کارکنان سازمان ها شود مورد توجه بسیاری بوده است استرس شغلی تاثیرات زیان آور روانشناختی فیزیولوژیکی و رفتاری مانند افسردگی اضطراب، نارضایتی شغلی بیمارهای قلبی، ناراحتی های معده، روده ای سردرد، غیبت از کار، ترک شغل، افزایش حادثه های ناشی از کار و فقدان بهره وری برکارکنان سازمان ها دارد آثار و بازتاب های استرس شغلی چه بسیار که موجب تیرگی روابط افراد بویژه همسران می شوند رنج و ناراحتی های پدرو مادر به کودکان منتقل می شوند فرصت ها و دستاورهای شغلی از دست می روندو کیفیت زندگی لطمه می بیند لطمه ای که به کیفیت زندگی افراد وارد می شود به اضافه هزینه واقعی اقتصادی گویای آن است که استرس شغلی مشکلی است که ابعاد اقتصادی اجتماعی باورنکردنی داشته باشد که شایان توجه بسیار است در بوبجود آمدن استرس شغلی علاوه بر عواملی که به محیط بستگی دارد عوامل های فردی نظیر ویژگیهای شخصیتی فرد و کنشهای متقابلی که میان این عاملها فردی و محیطی رخ میدهد نیز نقش دارند. دراینم قاله به بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت روانی در بین کارکنان شرکت پتروشیمی بندرامام با توجه به نقش تعدیل کننده تیپ شخصیتی A و جایگاه مهار پرداخته می شود. نتایج نشان میدهد که بین استرس شغلی و سلامت روانی کارکنان رابطه منفی معنی داری وجود دارد.