سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رویا ایزی – دانشجوی کارشناسی ارشد
پرویز سعیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول،گروه حسابداری و مدیریت،علی آب

چکیده:

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بیناستراتژی و عملکرد شرکت های دارویی طی سالهای ۸۹-۸۲ می باشد این مقاله ضمن پرداختن به مفاهیم استراتژی که شامل استراتژی رشد و نقدینگی می باشد نسبت های مربوط به عملکرد مالی شرکت ها شامل سودهرسهم و قدرت سودآوری آنها را مورد بررسی قرارمیدهد دراین راستا ابعاد مالی و حسابداری عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار میگیرد بنابراین ما دراین تحقیق بدنبال این سوال اساسی هستیم که آیا بین استراتژی و عملکرد شرکت های دارویی فعال در بورس اوراق بهادار رابطه ای وجود دارد؟ باتوجه به نتایج آماری و آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل کردن آنها به این نتیجهرسیدیم که بین متغیرهای استراتژی و عملکرد شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.