سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره حاجیها – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
صفر حسنلو – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

سرمایه انسانی یکی از مهمترین اجزای سرمایه های فکری درسازمان ها است زیرا منبع اصلی خلاقیت است این تحقیق با بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری به دنبال افزایش توانایی مدیران صاحبان سهام و سایرذینفعان سازمانی درارزیابی و پایشارزش ایجاد شده از خلال سرمایه انسانی برای سازمان می باشد برای انجام تحقیق هشت صنعت فعال دربورس درقلمرو زمانی تحقیق ۸۸-۸۴ انتخاب شد سپس نمونه ای متشکل از ۶۰ شرکت از ۸ صنعت با روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید روش آماری مورد استفاده اجرای الگوی رگرسیون چندگانه با بهره گیری از روش حداقل مربعات تابلویی به روش اثرات ثابت بود نتایج حاکی از تحقیق نشان میدهد که بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد این رابطه درسطح نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم تولید و کارکنان اداری و فروش نیز مورد آزمون قرارگرفت .