سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

یحیی یار احمدی – عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، کردستان
امید مرادی – عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، کردستان

چکیده:

عنوان: بررسی رابطه بین ادراک حمایت از سوی خانواده، معلمان و دوستان و باورهای خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان زمینه وهدف: مهمترین و اصلی ترین نشانه موفقیت سیستم تعلیم و تربیت در رسیدن به اهداف خود، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. کودک با پیشرفت تحصیلی، مورد تأیید و پذیرش والدین ، معلمان و همسالان قرار می گیرد و عزت نفس او زیادتر می شود و احساس کفایت و لیاقت می کند و در صورت شکست در امر تحصیل، در توانایی و کفایت خود شک می کند و در مقایسه با دانش آموزان موفق احساس بی کفایتی، بی لیاقتی و حقارت می کند و از ادامه تحصیل و یادگیری باز می ماند. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط ادراک حمایت از سوی خانواده، معلمان و دوستان و باورهای خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی استان کردستان میباشد. روش ها: طرح تحقیق حاضر همبستگی می باشد. بدین منظور تعداد ۵۶۰ نفر دانشآموز دختر و پسر پایه سوم از دبیرستانهای استان کردستان به روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های باورهای خودکارآمدی و خرده آزمونهای ادراک حمایت و معدل دانش آموزان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون چند متغیری، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس دو عاملی و آزمون t استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ادراک حمایت از سوی خانواده بهترین پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی است (فرمول در متن اصلی مقاله) محاسبه همبستگی بین ادراک حمایت از سوی خانواده، معلمان ودوستان با پیشرفت تحصیلی نشان داد که هر سه مؤلفه با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری دارند (فرمول در متن اصلی مقاله) همچنین محاسبه همبستگی بین باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی نشان داد که باورهای خودکارآمدی دارای رابطه معنادار با پیشرفت تحصیلی میباشد (فرمول در متن اصلی مقاله) نتایج آزمون t برای دختران و پسران نشان داد که دختران از سوی خانواده به لحاظ (اطلاعاتی و عاطفی) ادراک حمایت بیشتری از پسران دارند. نتیجه گیری: ادراک حمایت و باورهای خودکارآمدی پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی بودند. می توان با آگاهی به والدین و معلمان که در زمینه های مختلف حمایت های لازم را از دانش آموزان به عمل آورند. و همچنین باید در زمینه دوست یابی ها به فرزندان شان کمک کنند و بر این عمل نظارت مناسب را داشته باشند.