سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نازیلا اسکندری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و ساز

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ادراک برابری با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در دبیران آموزش و پرورش شهرستان ارسنجان می باشد. در این پژوهش سؤال های مورد بررسی عبارتند از: ۱) آیا بین ادراک برابری با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد؟ ۲) آیا بین ادراک برابری با دلبستگی شغلی رابطه وجود دارد؟ ۳) آیا بین تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی رابطه وجود دارد؟ ۴) آیا ابعاد ادراک برابری می توانند تعهد سازمانی را پیش بینی کنند؟ ۵) آیا ابعاد ادراک برابری می توانند دلبستگی شغلی را پیش بینی کنند؟ نمونه تحقیق شامل ۱۵۰ نفر از دبیران می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تست مستقل) استفاده t روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی ساده، رگریسون چندگانه وشده است. نتایج نشان داد که رابطه بین ادراک برابری با تعهد سازمانی و رابطه بین تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی معنادار می باشد ولی رابطه بین ادراک برابری با دلبستگی شغلی معنادار نبود. بین ابعاد ادراک برابری با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی رابطه چندگانه وجود دارد که ابعاد ادراک برابری ۱۴ درصد از واریانس تعهد سازمانی و ۲ درصد از واریانس دلبستگی شغلی را پیش بینی می کنند.