سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا خسروی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و ساز
آمنه رضایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و ساز
نازیلا اسکندری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و ساز

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین اخلاق کار با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در دبیران شهرستان ارسنجان بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دبیران شهرستان ارسنجان که ۴۰۰ دبیر می باشند، تشکیل می داد. ۱۵۰ نفر از کارکنان با روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های لازم این پژوهش نیز با استفاده از پرسشنامه های اخلاق کار علی ( ۱۹۹۸ )، تعهد سازمانی و (OCQ) شاخص توصیف شغل (JDI) جمع آوری گردید. این پژوهش با توجه به ذات و ماهیت آن از نوع توصیفی – همبستگی می باشد . برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی ساده، رگرسیون چند گانه وآزمون t استفاده شده است؛ به علاوه در این پژوهش سطح معنا داری ۰/۰۵ در نظر گرفته شده است. براساس فرضیه های پژوهش تحلیل داده ها نشان داد که رابطه بین اخلاق کار و تعهد سازمانی معنادار بود ولی بین اخلاق کار و رضایت شغلی رابطه معنا دار وجودنداشت. همچنین اخلاق کار با ابعاد تعهد سازمانی رابطه داشت، اخلاق کار فقط با بعد سرپرست رضایت شغلی رابطه داشت . بین ابعاد تعهد سازمانی با ابعاد رضایت شغلی رابطه وجود داشت. رضایت شغلی و تعهد سازمانی ۵ درصد از واریانس اخلاق کار را پیش بینی میکند که البته نقش تعهد سازمانی در این پیش بینی بالاتر می باشد. به علاوه دبیران زن و مرد از لحاظ اخلاق کار و رضایت شغلی تفاوتی با یکدیگر نداشتند. اما میانگین تعهد سازمانی دبیران زن بصورت معنا داری از دبیران مرد بیشتر بود.