سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمود میری تاری – کارشناس ارشد مهندسی چوب و کاغذ
مصطفی برزگرشیری – کارشناس ارشد مهندسی چوب و کاغذ
اصغر امیدوار – کارشناس ارشد مهندسی چوب و کاغذ

چکیده:

یکی از رسالت های مهم دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در هرکشور تربیت نیدوهای متخصص موردنیاز جامعه و صنعت است مراکز آموزش عالی و طراحان دروس دانشگاهی مایلند بدانند که دانش آموختگان بعد از فراغت ازتحصیل با چه سرنوشتی مواجه شده و از تخصص خود چگونه بهره میگیرند و نیز تحصیلات دانشگاهی و دانش و مهارت های آموزش داده شده دراین میان تا چه اندازه موثر بودها ست بی تردید کسب اطلاع از جزئیات این موضوع و همچنین گردآوری و جمع بندی نظرات افراد شاغل که دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط هستند دربرنامه ریزی جهت کاربردی شدن و هدفمندی هرچه بیشتر آموزشهای ارایه شده درمراکز آموزش عالی راهگشا خواهد بود لذا موضوع این تحقیق تبیین و باتوجه به اهداف مورد نظر نسبت به انجام آن اقدام شده است باوجود اینکه اغلب افراد هنگام تصمیم گیری درباره انتخاب رشته برای ادامه تحصیل اطلاعات کمی از محتویات دروس و آینده شغلی محتمل داشتند بسیاری از ایشان خود را دررشته تحصیلی موفق میدانند به نظر می رسد که گرایشهای موجود دررشته صنایع چوب نیاز به تغییر زیربنایی ندارد اکثریت قاطع افراد دروس تخصصی مهندسی عملیاتی شامل بازدید کارگاهی عملی و دروش آزمایشگاهی را به ترتیب درشغل خود بیشتر مورد نیاز دانستند.