سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر گودرزی – دانشجوی رشته مهندسی ایمنی و حفاظت فنی
جواد متقی نژاد – دانشجوی رشته مهندسی ایمنی و حفاظت فنی

چکیده:

صدای ناشی ازمحیط کارازشایعترین عوامل آسیب رسان درمشاغل صنعتی است که افت شنوایی را موجب می گردد کاهش شنوایی از جمله ۱۰بیماری شایع ناشی ازکارمعرفی شده است دراین مطالعه توصیفی تحلیلی ازکلیه کارکنانی که درمحل کارآنها منابع مولد صدا وجود داشت و دارای سابقه کاری بیش از۷سال بودند انتخاب شدند شاغلین دراینواحدها به عنوان افراد درمعرض و ازشاغلین سایر واحدها به عنوان گروه شاهد ازمون شنوایی سنجی انجام شد الگوی مواجهه کارکنان درمعرض صدا سبب شد تا دزیمتری صدا نیز انجام شد باتوجه به نتایج این مطالعه کارگران و کارکنان درمعرض جدی کاهش شنوایی ناشی ازسروصدای محیط کارهستند و به منظوربه حداقل رساندن هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ناشی ازکاهش شنوایی می بایست اقدامات لازم مهندسی جهت کنترل صدا و توجه مدیریت به اجرای مناسب برنامه حفاظت شنوایی معطوف گردد.