سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی ترک زهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه ارشاد دماوند واحد تهران
امیر کرمی – کارشناس مدیریت بازرگانی از موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی شفق تنکابن

چکیده:

ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) بر عملکرد اقتصادی کشور ها از دهه ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفته است. بهره وری مقیاسی اساسی و مهم در اقتصاد است و به عنوان شاخصی برای تعیینسطح ثروت و دارائی یک کشور مورداستناد قرار می گیرد. بهبود بهره وری یکی از هد ف هایی است که سازمان ها همزمان با توسعه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات دنبال می کنند. از مهم ترین متغیرهای موردبحث، بهره وری کل عوامل تولید است. فاوا می تواند از طریق مجراهای زیرساخت، کاربری و سرریز بر بهره وری کل مؤثر باشد که در این مقاله سعی شده است اثر بهره روری با فناوری اطلاعات و ارتباطات( فاوا) درسازمان را مورد ارزیابی قرار دهد و اینکه چگونه سرمایه گذاری های انسانی و مالی انجام شده در زمینه فناوری اطلاعات به رشد بهره وری کمک می کند.