سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهنام صمدیان – کارشناس ارشدحسابداری
نرجس پوریگانه – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بازده سهام با کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها می باشد. دراین پژوهش رابطه بازده سهام و کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز ، طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتهامورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده های گردآوری شده در این پژوهش در ۲ مرحله انجام شد. نخست، شرکتهای نمونه به مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندی شدند. سپس با استفاده از روشهای تحلیل رگرسیونمقطعی ، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی ۳۹۰ سال- شرکت( ۶۵ شرکت) عضو نمونه طی دوره زمانی ۱۳۸-۸۸ نشان داد برازش رگرسیون با الگوی لویز ، در هر سه مرحله رشد بلوغ و افول معنی دار می باشد . در مرحله بلوغ ، بازده سهام ارتباط قویتری با کیفیت سود نسبت به مراحل رشد و افول دارد . لذا ، طی مراحل رشد، بلوغ و افول اختلاف معناداری بین رابطه بازده سهام و کیفیت سودوجود دارد