سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمدرضا معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران
عاطفه تقی خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده:

فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهه های اخیر به گونه ای بوده که چالشهای زیست محیطی به یکی از مهمترین دغدغه های سیاستگذاران تبدیل شده است. امروزه کشورها علاوه بر سیاستها و اقدامات درون مرزی خود، ساماندهی آلودگی را در حوزه بین المللی دنبال می کنند. بدین روی، بررسی عوامل مؤثر بر رابطه رشد و آلودگی از آن جهت می تواند حائز اهمیت باشد که ممکن است مبنای سیاستگذاری زیست محیطی در سطح ملی و بین المللی قرار گیرد. بدین منظور در این پژوهش تلاش نموده ایم تا با استفاده از روش داده های تابلویی، اثر شاخص توسعه انسانی، مصرف انرژی و جمعیت شهری را بر( CO(2 در ۲۱ کشور منتخب در حال توسعه در بازه زمانی ۲۰۰۸-۲۰۰۰ آزمون نمائیم. نتایج بررسی برای کشورهای مورد نظر یک رابطه N شکل برعکس را نشام می دهد.