سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهناز امیرپور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
لیلا امیرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی روابط موجود بین الگوهای ارتباطات خانوادگی جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی و اضطراب و افسردگی دانشجویان دختر است جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی درسال تحصیلی ۸۸-۸۷ درخوابگاه های پردیس ساکن هستند می باشد نمونه پژوهش شامل ۲۷۹ نفر از پنج خوابگاه پردیس است که به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند ابزار پژوهش شامل ابزار تجدید نظر شده الگوهای ارتباطات خانواده و پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک بود نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از آن بود که جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی خانواده پیش بینی کننده معنادار اضطراب و افسردگی دانشجویان است.