سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خسرو فغانی – استادیارگروه حسابداری دانشگاه ازاداسلامی واحدعلوم تحقیقات مازندران
عارف باباپور – عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نورسمنان
سینا هاشمیه انارکی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه ازادطبس

چکیده:

اطلاعات مالی بخصوص اطلاعات مندرج درصورت های مالی مهمترین منبع اطلاعاتی جهت تصمیمگیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان است سودهرسهم مبنای بسیاری ازتصمیم گیری ها و مدلهای ارزشیابی و قیمت گذاری سهام است هدف این تحقیق بررسی رابطه افزایش کیفیت پایداری سود برضریب واکنش سود شرکت های پذیرفته شده دربازار بورس اوراق بهادارتهران دریک بازه زمانی ۵ساله ۱۳۹۱-۱۳۸۷ می باشد نتایج حاصل بیانگر این است که باتوجه به ازمون اسپریمن میزان همبستگی بدست آمده ۰/۹۹۸ می باشد بنابراین همبستگی شدت وابستگی بین افزایش پایداری سود و ضریب واکنش سود شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار وجود دارد یعنی ۹۹درصد ازمتغیر ضریب واکنش شود شرکت ها توسط متغیر پایداری سود تبیین میشود بنابراین فرض اول پذیرفته میشود مبانی تئوریک موردانتظار بیان می کند که داشتن سود باثبات شرکت سبب افزایش رضایت سهامداران می گردد براین مبنا میتوان استدلال کرد که شرکت های که سودشان با ثبات است ریسک سرمایه گذاری درآنها کاهش و درنتیجه واکنش آنها افزایش می یابد باتوجه به ازمون کای اسکوئر و اماره بدست آمده ۱۲۳/۳۰ و سطح معنیداری ۰/۰۰۰۰ میتوان نتیجه گرفت که بزرگی ضریب واکنش سود شرکت ها که دارای سود پایداری دارند نسبت به شرکت هایی که سود یاپدارندارند کاملا موردتایید واقع گردیده است لذا فرض دوم پذیرفته شده است