سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کبری اباذری – دانشجوی دکتری روانشناسی
زهرا نوریان – کارشناس روانشناسی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با ابتلا به افسردگی درکاربران اینترنت است پژوهش ازنوع علی مقایسه ای است جامعه پژوهشی کلیه کاربران اینترنتی درگروه سنی ۱۵-۳۰سال درکافیت های شهریار است حجم نمونه ۱۰۰ نفر است که از طریق نمونه تصادفی خوشه ای انتخاب شدند یافته های این پژوهش ازطریق همبستگی و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته نشان میدهد بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی رابطه وجود دارد و نیز میزان افسردگی درکاربران دختر بیشتر از پسر است.