سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مسعود طاهری لاری – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سعید خیاط مقدم – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
غلامرضا عنایتی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدابراهیم زواری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

از آنجا که رابطهی مستقیم و مثبت بین کارآفرینی و توسعهی اقتصادی اجتماعی در تحقیقات متعدد مورد تأیید قرار گرفته است و ازکارآفرینی به عنوان موتور توسعهی اقتصادی یاد میشود. همچنین در سازمانهای امروزی، دانش به عنوان حیاتیترین دارایی سازمانی مطرح تلقی میشود و فقط « هوا » شده است و یادگیری سازمانی اصلیترین راه ایجاد فعالیتهای دانشمحور است. از طرفی دیگر اعتماد به مثابه زمانی مورد توجه قرار میگیرد که نباشد. بدون وجود جوی حاکی از اعتماد در درون سازمان، سازمان به سمت نیستی خواهد رفت. بنابراین اهمیت توجه به اعتماد و یادگیری سازمانی و کارآفرینی مورد توجه بسیاری از سازمانها و برنامهریزان کشورهای مختلف قرار گرفته است، که البته به صورت جداگانه بوده و تحقیقی که این سه عنصر مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی را همزمان بررسی کرده باشد، وجود ندارد! هدف این تحقیق بررسی این سه موضوع برای یافتن ارتباط بین آنها بود که در کسب و کارهای کوچک مشهد و نیشابور انجام گرفت. این تحقیق ازنظر روش پژوهش از نوع همبستگی میباشد، جامعه و نمونهی آماری این شامل کارکنان و مدیران (شامل سرپرستان و مدیران میانی) تعدادی از کسب و کارهای کوچک مشهد و نیشابور بودند که با استفاده از جدول مورگان و از روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم، تعداد ۹۰ نفرانتخاب گردیدند. در این تحقیق ارتباط مثبت و معنیدار بین هر سه فرضیهی اصلی تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. همچنین رابطهی بین ابعاداعتماد سازمانی (اعتماد افقی، عمودی و مؤسسهای) با یادگیری سازمانی و کارآفرینی مورد تأیید قرار گرفت و از میان ۷ بعد یادگیری سازمانی، وجود رابطه ی مثبت و معنیدار ۵ بعد (چشمانداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری گروهی و تفکر سیستمی و رهبری مشارکتی) باکارآفرینی مورد تأیید قرار گرفت و وجود رابطه برای ۲ بعد دیگر (تسهیم دانش و توسعهی شایستگیهای کارکنان) با کارآفرینی تأیید نشد. باتوجه به تأیید فرضیات اصلی تحقیق، افزایش اعتماد در محیط سازمان، انتظار بالا رفتن سطح یادگیری سازمانی و کارآفرینی را منطقی میداندو همچنین وجود رابطه مثبت و معنیدار بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی انتظار داشتن کارکنانی کارآفرین بدون توجه به یادگیری سازمانی را منطقی نمیداند.