سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمید دهقانی – دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان،کارشناس ارشد جامعه شناسی د
فاطمه اکبرزاده – دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان،کارشناس ارشد جامعه شناسی د

چکیده:

جوانان سرمایه ها و آینده سازان جوامع هستند و سلامت آنان درهرجامعه ای ضروری میباشد توجه به سلامت نسل جوان و بررسی رابطه آن با عواملی چون اشتغال و جنسیت باعث رشد و ترقی اقتصادی و فرهنگ جامعه می گردد و عدم توجه به آنان باعث خمودی و اضمحلال اقتصاد و فرهنگ ملی خواهد گردید هدف ازاین تحقیق بررسی میزان سلامت روان جوانان شهربابلسر و رابطه آن با اشتغال و جنسیت آنان است روشتحقیق پیمایشی و ابزار تحقیق پرسشنامه است نمونه ای ۳۸۰ نفری به روش خوشه ای طبقه بندی متناسب ازبین کلیه جوانان شهربابلسر انتخاب شدند پرسشنامه شامل سوالات زمینه ای و فرم ۲۸سوالی سازمان جهانی بهداشت برای سنجش سلامت روانی است براساس یافته های تحقیق تمامی فرضیه ها مورد تایید قرارگرفتند به گونه ای که سلامت روان مردان از زنان متاهلین ازمجردان و شاغلین از غیرشاغلان بیشتر بود.