سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد ایمانی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
وجیه رستمی – دبیر آموزش و پرورش
طوبی منفرد –

چکیده:

هدف ازانجام این پژوهش بررسی رابطه استفاده مدیر ازانواع قدرت اجباری پاداشی قانونی با اثربخشی می باشد جامعه آماری این تحقیق را تمامی دبیران شاغل دردبیرستانهای شهرستان بندرعباس درسال تحصیلی ۹۰-۹۱ ۵۴۰ نفر تشکیل میدهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد۲۲۶ نفر میب اشند که به روش تصادفی طبقه ای براساس فرمول کرجسی ومورگان جهت انجام پژوهش انتخاب شده اند این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و درراستای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مدیریت قدرت و اثربخشی بهره گرفته شده استو برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج حاصل به شرح زیرمیب اشد رابطه بین انواع قدرت و اثربخشی معنادار بوده و از انواع قدرت قدرت پاداشی و قدرت قانونی با اثربخیش رابطه معناداری دارند.